Besplatno pretražite poslovne subjekte

Ovdje možete dobiti osnovne informacije o poslovnim subjektima.

HAPIH

I. Osnovni podaci o subjektu

Naziv:
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Adresa:
Vinkovačka cesta 63/c, 31000 Osijek
OIB:
35506269186
Matični broj:
02528614
Web:
-
Djelatnost:
7219 - Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
Veličina:
-
Vlasništvo:
Nepoznato
Pravni oblik:
Državni proračun i korisnici državnog proračuna
Status:
Aktivan
Vrsta subjekta:
Proračunski korisnik
Temeljni kapital:
-

II. Osnivači i članovi

III. Osobe ovlaštene za zastupanje

ravnatelj
Darja Sokolić
ravnatelj
Darja Sokolić
zamjenik ravnatelja
Krunoslav Karalić

IV. Dodatne informacije

Subjekt ima aktivne oglase javne nabave
Subjekt nema aktivne oglase sa e-Oglasne ploče Ministarstva pravosuđa
Subjekt nema aktivne koncesije
Subjekt nema isplate iz državnog proračuna u tekućoj godini

V. Indirektno povezani subjekti

tvrtka
državni proračun
državni proračun

VI. Djelatnosti upisane u registar

(*)
certifikacija sjemena i sadnog materijala, kroz postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom, doradom, pakiranjem, plombiranjem i označavanjem sjemena i sadnog materijala
(*)
postkontrola presadnica povrća
(*)
postupak priznavanja sorti žitarica, uljarica, predivog bilja, repa, krmnog bilja, krumpira, povrća, vinove loze i sorti voćnih vrsta
(*)
upis i vođenje Sortne liste poljoprivrednog bilja i povrća Republike Hrvatske, Popis sorti voćnih vrsta i Sortne liste vinove loze te Opisne sortne liste
(*)
stručni nadzor nad radom ovlaštenih laboratorija i ovlaštenih uzorkivača sjemena
(*)
provođenje programa osposobljavanja za obavljanje stručnog nadzora te izdavanje Potvrde o osposobljenosti za obavljanje stručnog nadzora sjemenskih usjeva i sadnog materijala
(*)
očuvanje biljnih genetskih izvora poljoprivrednog bilja i održavanje Nacionalne banke biljnih gena
(*)
provjere postojanja uvjeta za upis u upisnike laboratorija, održivača sorti i proizvođača te uzorkivača sjemena
(*)
provođenje postregistracijskih pokusa u svrhu saznanja o kakvoći priznatih sorti poljoprivrednog bilja
(*)
uzorkovanje sjemena poljoprivrednog bilja i ispitivanje kvalitete sjemena
(*)
utvrđivanje prisutnosti GMO-a u sjemenu, hrani i hrani za životinje
(*)
utvrđivanje mikotoksina i rezidua pesticida u sjemenu, hrani, hrani za životinje, tlu i poljoprivrednim proizvodima
(*)
postupak dodjeljivanja oplemenjivačkog prava i vođenje Upisnika zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava
(*)
izdavanje službenog glasila u kojem se objavljuju podaci o pravu kojim se štite nositelji oplemenjivačkog prava
(*)
vođenje Evidencije nasada voćnjaka putem informacijskog sustava
(*)
vođenje Evidencije proizvođača i proizvodnje voćnih vina
(*)
prikupljanje podataka za referentne vinograde i priprema uzoraka za EU bazu autentičnih vina
(*)
fizikalno-kemijska, mikrobiološka i senzorna ispitivanja kakvoće grožđa, mošta, vina, aromatiziranih vina, voćnih vina i jakih alkoholnih pića
(*)
izdavanje i zbrinjavanje evidencijskih markica za označavanje vina
(*)
izdavanje Certifikata za izvoz hrvatskih vina
(*)
izdavanje mišljenja o kakvoći u službenim kontrolama, grožđa i vina, aromatiziranih vina, voćnih vina, vinskog i voćnog octa te jakih alkoholnih pića
(*)
izdavanje rješenja o stavljanju u promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, aromatiziranih vina, voćnih vina te vinskog i voćnog octa
(*)
stručni nadzor berbi grožđa za proizvodnju predikatnih vina
(*)
stručni nadzor i potvrđivanje sukladnosti vina i ulja sa specifikacijama zaštićenih oznaka izvornosti
(*)
proizvodnja autentičnih vina i analize stabilnih izotopa za europsku bazu podataka
(*)
fizikalno-kemijska i senzorna ispitivanja kakvoće ulja, vođenje evidencija maslinika u Republici Hrvatskoj
(*)
utvrđivanje stanja oštećenja poljoprivrednog zemljišta
(*)
trajno praćenje stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta kojim se trajno prati stanje svih promjena u poljoprivrednom zemljištu (fizikalnih, kemijskih i bioloških)
(*)
vođenje informacijskog sustava za zaštitu poljoprivrednog zemljišta
(*)
praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla i kontrola provedbe praćenja stanja (na terenu i u laboratoriju) kao referentni laboratorij
(*)
vođenje evidencije godišnjih izvješća o primjeni propisanih agrotehničkih mjera
(*)
utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta u slučaju bitnih promjena postojećeg stanja prostornih planova
(*)
praćenje (monitoring) zdravstvenog stanja bilja tijekom vegetacije i biljnih proizvoda u skladištu, radi prikupljanja podataka o pojavi, intenzitetu napada, populaciji i proširenosti organizama štetnih za bilje i biljne proizvode te sustavno vođenje evidencije o tome putem informacijskog sustava
(*)
praćenje (monitoring) i stručni nadzor sjemenskih usjeva, sadnog materijala voćaka, vinove loze i ukrasnog bilja, izdavanje biljnih putovnica, edukacija ovlaštenih posjednika bilja o izdavanju biljnih putovnica, edukacija fitosanitarnih inspektora o štetnim organizmima i tržnih proizvođača o zdravstvenoj zaštiti bilja
(*)
otkrivanje karantenskih i gospodarskih štetnih organizama, izvještavanje o nazočnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, procjena rizika od štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera njihova suzbijanja
(*)
dijagnosticiranje štetnih organizama u uzorcima bilja, biljnim proizvodima, tlu, vodi i drugim nadziranim predmetima radi određivanja nazočnosti primarno karantenskih štetnih organizama u sklopu programa posebnog nadzora, kao i gospodarski važnih štetnih organizama u okviru izvještajno prognoznih poslova, analiza inspekcijskih uzoraka te ugovorna suradnja sa zainteresiranim stranama
(*)
sudjelovanje u pripremi i provedbi izvještajno prognoznih poslova (IPP) i programa posebnog nadzora (PPN)
(*)
organiziranje i provedba stručnog osposobljavanja osoba odgovornih za zdravstvenu zaštitu bilja, sudjelovanje u stručnom usavršavanju fitosanitarnih inspektora, izobrazbi profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja, distributera i savjetnika iz područja održive uporabe pesticida, educiranje i drugih zainteresiranih
(*)
obavljanje ocjene aktivne tvari i sredstava za zaštitu bilja iz područja učinkovitosti, ostataka, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, fizikalno-kemijskih svojstava i izloženosti primjenitelja po jedinstvenim načelima
(*)
analiziranje sredstava za zaštitu bilja u prometu (postregistracijska kontrola) za potrebe inspekcije i drugih zainteresiranih
(*)
definiranje i procjenjivanje rizika o maksimalno dopuštenim koncentracijama ostataka sredstava za zaštitu bilja
(*)
obavljanje ocjene aktivnih tvari biocida i biocidnih proizvoda iz područja učinkovitosti, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, fizikalno-kemijskih svojstava, analitičkih metoda, identiteta proizvoda te procjena rizika za zdravlje ljudi i okoliš
(*)
izrada inicijalne procjene rizika na zahtjev Nacionalne kontakt točke Hrvatskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (HR RASFF)
(*)
izrada godišnjih izvješća i analiza trendova pojavnosti bioloških, kemijskih i fizikalnih opasnosti, temeljem obavijesti zaprimljenih putem HR RASFF sustava
(*)
znanstveno-stručna potpora Ministarstvu u postupku registracije sredstava i određivanja maksimalno dopuštenih koncentracija ostataka sredstava
(*)
testiranja biološke učinkovitosti sredstava u laboratoriju i prirodnim uvjetima
(*)
pružanje pomoći poljoprivrednim gospodarstvima pri podnošenju zahtjeva za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju
(*)
sudjelovanje u poslovima kontrole sustava plaćanja novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju
(*)
pružanje pomoći u provedbi programa uzgoja pasmina goveda, svinja, ovaca, koza, kopitara, kunića, peradi, pčela i drugih vrsta životinja koje imaju uzgojnu i gospodarsku namjenu
(*)
ispitivanje proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja
(*)
informiranje i izobrazba proizvođača
(*)
označavanje domaćih životinja
(*)
laboratorijsko ispitivanje kakvoće stočnih proizvoda
(*)
davanje stručnih mišljenja Ministarstvu u području stočarske politike i suradnja sa znanstvenim institucijama na području unaprjeđenja stočarske proizvodnje
(*)
pružanje pomoći pri uspostavi udruga uzgajivača domaćih životinja
(*)
organizacija stočarskih izložbi i smotri te izložbi poljoprivrednih proizvoda
(*)
ostali poslovi koji pridonose razvoju stočarske proizvodnje
(*)
sudjelovanje u obradi uzgojno selekcijskih podataka i izračun uzgojnih vrijednosti za sva uzgojno valjana grla domaćih životinja
(*)
sudjelovanje u izradi i provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja
(*)
pomoć pri organiziranju prometa uzgojno valjanih grla i izdavanje potvrda o podrijetlu uzgojno valjanih grla
(*)
pružanje pomoći pri uspostavi i razvoju udruga uzgajivača domaćih životinja
(*)
sudjelovanje u izradi razvojnih programa stočarske proizvodnje te njihovo praćenje u provedbi
(*)
znanstvena procjena rizika, izrada znanstvenih i stručnih mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke pomoći na zahtjev Ministarstva, ministarstva nadležnog za zdravstvo, Državnog inspektorata i trećih zainteresiranih strana u području sigurnosti, kvalitete i sljedivosti hrane i hrane za životinje, genetski modificirane hrane i hrane za životinje, u pitanjima vezanim uz prehranu, zdravlje i dobrobit životinja te biljno zdravstvo
(*)
izrada znanstvenih studija i istraživanja u području sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje te prehrambenih navika
(*)
prikupljanje i analiza rezultata službenih kontrola i ostalih podataka, u svrhu karakteriziranja i praćenja rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost, kvalitetu i sljedivost hrane i hrane za životinje
(*)
identifikacija i karakterizacija rizika u nastajanju
(*)
uspostava i koordiniranje nacionalne mreže institucija prema Pravilniku o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 43/2010.) te uspostava i koordiniranje baze znanstvenika u području sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje te prehrane
(*)
razvoj i primjena jedinstvene metodologije procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje
(*)
edukacija zainteresiranih strana i izdavanje edukativnih materijala vezano za opasnosti i rizike koji potječu od hrane i hrane za životinje
(*)
obavještavanje javnosti o pitanjima u okviru djelatnosti Agencije
(*)
pružanje znanstvene i tehničke pomoći u područjima nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, prehrambene sigurnosti i bacanja hrane, u okviru djelatnosti Agencije
(*)
procjena dobrobiti životinja
(*)
procjena unosa uzročnika bolesti životinja
(*)
procjena pozitivnog učinka hrane
(*)
okolišna procjena rizika u suradnji s nadležnim tijelima
(*)
uspostava i upravljanje nacionalnim centralnim repozitorijem podataka rezultata službenih kontrola i monitoringa hrane i hrane za životinje
(*)
zasnivanje i održavanje matičnjaka reprodukcijskog materijala, introdukcija sorti i podloga, podizanje i održavanje voćnih vrsta
(*)
utvrđivanje čimbenika autentičnosti plodova voća i povrća s kontroliranog zemljopisnog porijekla
(*)
identifikacija sorata poljoprivrednog bilja
(*)
istraživanje suvremenih tehnologija u proizvodnji voća i povrća te stvaranje inkubatora za razvoj voćarstva i povrćarstva
(*)
istraživanje čimbenika kakvoće plodova voća i povrća radi zaštite proizvođača, potrošača te definiranja standarda kvalitete
(*)
provođenje znanstvenih i drugih istraživanja iz područja biljnoga zdravstva, sjemenarstva, voćarstva, maslinarstva, povrćarstva, čimbenika kakvoće maslinovog ulja te prerade i skladištenja žitarica, voća, povrća i maslina
(*)
istraživanja u području pedologije, zaštite tla i podzemne vode na poljoprivrednom zemljištu, analize tla, biljnog materijala, organskih gnojiva i poboljšivača tla, kemijska analiza vode za navodnjavanje, istraživanja u području sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje te prehrane ljudi
(*)
provođenje istraživanja usmjerena na nove proizvode, održive sustave gospodarenja, obnovljive izvore energije, agroekološke tehnologije u proizvodnji te na utjecaje poljoprivrede u očuvanju i unapređenju okoliša
(*)
istraživanja ekonomike poljoprivrede, ekonomike u preradi poljoprivrednih proizvoda i u proizvodnji hrane, ruralnog prostora i razvoja te sociologije sela, osobito usmjerena na agrarnu i ruralnu politiku Europske unije, na izradu podloga za ocjenu i donošenje mjera agrarne i prehrambene politike i politike ruralnog razvoja te na tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i čimbenike povećanja konkurentnosti
(*)
provođenje istraživačkih i razvojnih djelatnosti iz predmetnog područja
(*)
poljoprivredna proizvodnja, primarna prerada, promet poljoprivrednim proizvodima i prerađevinama
(*)
pružanje znanstvene i stručne potpore Ministarstvu iz djelokruga Agencije
(*)
pružanje pomoći pri uspostavi i djelovanju udruga poljoprivrednih proizvođača i proizvođačkih organizacija
(*)
stručna usavršavanja poljoprivrednika, širenje znanja i suradnja s gospodarskim sektorom, stručno i poslovno savjetovanje
(*)
stručno i poslovno savjetovanje, konzalting, organizacija stručnih i znanstvenih savjetovanja, stočarskih izložbi, smotri, izložbi poljoprivrednih proizvoda, seminara i drugih manifestacija iz djelokruga rada Agencije
(*)
izdavačka i bibliotečna djelatnost vezana uz temeljnu djelatnost
(*)
izrada stručne podloge i sudjelovanje u izradi nacrta propisa iz područja djelatnosti Agencije
(*)
suradnja s institutima, zavodima, akademskom zajednicom, laboratorijima i drugim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj uključenim u sustav sigurnosti hrane, hrane za životinje te u ostalim djelatnostima Agencije
(*)
Agencija surađuje s državama članicama Europske unije te s međunarodnim institucijama i organizacijama koje imaju slične zadaće kao i Agencija
(*)
Agencija je nacionalna kontakt točka Europske agencije za sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: EFSA) te osigurava razmjenu informacija između EFSA-e i nacionalnih dionika
(*)
Agencija traži znanstveno mišljenje od EFSA-e na zahtjev Ministarstva, ministarstva nadležnog za zdravstvo i vlastitu inicijativu
(*)
promocija hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te njihova kupnja i prodaja u svrhu promocije koje se ne mogu obavljati radi stjecanja dobiti i
(*)
obavljanje drugih poslova i zadataka određenih propisima iz područja djelatnosti Agencije.
(*)
neobavezni sustav označavanja domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, putem zaštićenih znakova

Imate dodatna pitanja? Sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći.

Ako vam je potrebna pomoć, dodatno pojašnjenje kako koristiti servis Info.BIZ ili imate bilo kakvo drugo pitanje vezano uz našu uslugu - slobodno nam se javite.