Opći uvjeti korištenja servisa info.BIZ
I. Opće odredbe

Ovim Općim uvjetima korištenja servisa info.BIZ Financijske agencije (dalje u tekstu: Opći uvjeti) utvrđuje se način ugovaranja, uvjeti korištenja internetskog servisa info.BIZ (dalje u tekstu: Servis), naknade za korištenje Servisa, prava i obveze poslovnog subjekta, tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i građanina koji ugovara korištenje Servisa (dalje u tekstu: Naručitelj) i Financijske agencije kao pružatelja Servisa (dalje u tekstu: Fina). Na sve međusobne odnose Naručitelja (kasnije Korisnika) i Fine koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući i trenutno važeći propisi Republike Hrvatske.

Pravo korištenja Servisa ostvaruje osoba Naručitelja odnosno građanin kao Naručitelj kojemu Fina, prema podacima iz Narudžbenice, dodijeli pravo korištenja (dalje u tekstu: Korisnik) pod uvjetima i na način propisan u točkama II. i III. Općih uvjeta.

Pružatelj Servisa:
Financijska agencija
Sjedište/adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 70, Hrvatska
Pravni oblik: druga osoba za koju je upis propisan zakonom
Osnivači/članovi društva: Republika Hrvatska, OIB 52634238587 - osnivač
Osoba ovlaštena za zastupanje: Dražen Čović, OIB 57166956781, Vukovar, Antuna Matije Reljkovića 17 - predsjednik Uprave
MBS: 080422905
OIB: 85821130368
IBAN: HR4223900011100017042 Hrvatska poštanska banka d.d.

Fina je upisana u Sudski registar
Adresa elektroničke pošte:
info@fina.hr

Info telefon:
0800 0080
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 8:00 do 22:00 sata te vikendom 8:00 do 13:00 sat.

II. Način ugovaranja Servisa

Naručitelj odnosno osoba ovlaštena za zastupanje Naručitelja popunjavanjem i potpisivanjem Narudžbenice prihvaća Opće uvjete.

Opći uvjeti sastavni su dio Narudžbenice. Uredno popunjena i potpisana Narudžbenica i njen prilog (Opći uvjeti) predstavljaju ugovor o usluzi korištenja Servisa (dalje u tekstu: Ugovor). Ugovor se smatra sklopljenim i obvezuje stranke od trenutka potpisivanja Narudžbenice.

Pravo na korištenje Servisa Korisnik ostvaruje registracijom na stranici https://infobiz.fina.hr. Korisnik se može registrirati kao Fizička osoba, Pravna osoba ili pomoću FINA poslovnog certifikata. Prilikom registracije Korisnik unosi tražene registracijske podatke te se nakon prihvaćanja Općih uvjeta i potvrde registracije na registracijsku e-poštu šalje aktivacijski link. Potvrdom na aktivacijski link Korisnik aktivira svoj račun.

Sve informacije o internetskim servisima Fine, o pristupnicama i dokumentaciji potrebnoj za izdavanje FINA poslovnog certifikata dostupne su u poslovnim jedinicama Fine ili na stranici: www.fina.hr.

III. Uvjeti korištenja Servisa ponuđeni paketi i cijene

Korištenje Servisa ostvaruje se dodjelom korisničkog imena i lozinke i/ili upotrebom FINA poslovnog certifikata Korisnika, a podrazumijeva pristup Servisu i uvid u podatke Servisa svim Korisnicima koji su navedeni u Narudžbenici i prilogu Narudžbenice.

Korisnik je osoba koja je kupila paket info.BIZ START, EXPERT ili PREMIUM ili koja se registrirala (putem web prijave) za korištenje paketa info.BIZ PROMO. Korisnik putem Servisa ima pregled informacija o razdoblju aktivnosti paketa tj. o datumu isteka prava na korištenje Servisa.

Servis omogućuje jednostavan i suvremen način pristupa informacijama o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju poduzetnika te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju. Po opsegu odnosno razini prava korištenja Servisa postoje četiri različita info.Biz paketa za korištenje Servisa (u daljnjem tekstu: paket):

info.BIZ PROMO (bez naknade)
info.BIZ START (1.500,00 + PDV = 1.875,00 kn)
info.BIZ EXPERT (2.650,00 + PDV = 3.312,50 kn)
info.BIZ PREMIUM (3.500,00 + PDV = 4.375,00 kn)

Sadržaj paketa i cijene paketa dostupni su na https://www.fina.hr/info.biz-paketi.

Korisnik može pristupiti podacima Servisa u okviru prava koja su obuhvaćena odabranim paketom nakon što je plaćanje naknade za korištenje Servisa evidentirano u sustavu Fine.

Kupnju paketa Korisnik može obaviti izravno putem Servisa ili putem prodajnog predstavnika Fine, uz važeće uvjete korištenja.

Upit za kupnju većeg broja paketa, posebne uvjete prodaje, prigovore ili pritužbe na pruženu uslugu ili isporučeni račun te zahtjeve za raskid ili otkaz Ugovora potrebno je dostaviti na adresu e-pošte prodaja@fina.hr. Fina će potvrditi primitak prigovora ili pritužbe odmah, a odgovoriti na zaprimljeni prigovor ili pritužbu najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora odnosno pritužbe.

Ako se Korisnik ne pridržava Općih uvjeta Fina zadržava pravo, bez prethodne najave, ukinuti Korisniku važenje korisničkog imena, odnosno korisničkih imena/deaktivirati račun odnosno račune te raskinuti Ugovor.

Naručitelj/Korisnik smije koristiti Servis samo za vlastite potrebe. Daljnja distribucija i prodaja podataka iz Servisa trećim osobama nije dozvoljena. Pravne posljedice koje proizađu iz eventualne neovlaštene uporabe podataka snosit će Korisnik koji poduzima takve neovlaštene radnje.

Korisnik je obvezan za cijelo razdoblje Ugovora osigurati ispravnost svojih osobnih i identifikacijskih podataka, a naročito pravilno funkcioniranje svog e-maila i adrese za korespondenciju pisanim putem. Posljedice za neispravne podatke o kojima Korisnik nije obavijestio Finu snosit će sam Korisnik pri čemu se smatra da je e-mail poruka odnosno pismeno uredno dostavljeno od strane Fine trenutkom slanja na poznatu e-mail adresu odnosno poštansku adresu koju je Korisnik naveo u Narudžbenici odnosno Servisu.

Fina nije obvezna platiti naknadu štete zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (viša sila).

IV. Uvjeti plaćanja info.BIZ paketa

Naručitelj kupnju paketa ostvaruje preko web aplikacije info.BIZ na stranici https://infobiz.fina.hr ili popunjavanjem Narudžbenice.
Kupnju paketa putem web aplikacije info.BIZ Naručitelj ostvaruje nakon odabira paketa, a na temelju izdane Ponude za odabrani paket uz mogućnost kartičnog ili virmanskog plaćanja.

Plaćanje je moguće izvršiti platnim karticama:
- Visa®,
- Mastercard®,
- Maestro®.

Za zadavanje kartičnog plaćanja koriste se usluge Internet Payment Gateway (IPG) sustava treće strane za sigurno procesiranje platnih transakcija putem Interneta, osiguravajući na taj način potpunu tajnost i zaštitu osjetljivih kartičnih podataka i osobnih podataka korisnika.

Pružatelj navedenih usluga obvezan je biti sukladan sa svim važećim, a potrebnim sigurnosnim standardima kartičnih shema plaćanja i pravilima kartičnih kuća te sa svim važećim, a relevantnim propisima i aktima Europske unije i Republike Hrvatske.

Sigurna komunikacija putem Interneta omogućena je korištenjem Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) kriptografskih protokola.

Pružatelj IPG usluge je ugovornim odredbama obvezan obavljati procesiranje transakcija sukladno propisima sigurnosnog standarda industrije platnih kartica Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Dodatna zaštita provođenja transakcija na Internetu osigurana je 3–D Secure programima koji omogućuju potvrdu identiteta korisnika kartice izdavatelju iste.

Kupnju jednog ili više paketa Naručitelj može ostvariti popunjavanjem Narudžbenice, a plaćanje naknade za korištenje paketa Naručitelj obavlja unaprijed (avansno), jednokratno po ispostavljenom računu u roku od maksimalno 30 dana ili na rate po ispostavljenim računima.

V. Trajanje i prestanak Ugovora

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od jedne godine računajući od datuma koji je naveden u Narudžbenici kao početak korištenja Servisa.

Fina se obvezuje dodijeliti pravo korištenja Servisa najkasnije u roku od 2 radna dana od datuma koji je naveden u Narudžbenici kao početak korištenja Servisa.

Ugovor između Fine i Korisnika može biti raskinut iz razloga propisanih važećim zakonskim i podzakonskim propisima, a naročito zbog kršenja odredbi osnovnog ugovora, općih uvjeta poslovanja i općih propisa.

U slučaju neispunjenja ili djelomičnog ispunjenja ugovornih odredbi, druga strana zadržava pravo raskinuti Ugovor i prije proteka roka na koji je sklopljen, a o čemu se dužna pismeno očitovati. U tom slučaju Ugovor se smatra raskinutim danom primitka pismenog očitovanja.

Ukoliko je Ugovor raskinut od strane Fine krivnjom Korisnika, Korisnik je obvezan platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora, ukoliko već isto nije platio. Ukoliko je naknada plaćena za cijelo vrijeme trajanja Ugovora, Korisnik nema pravo na povrat naknade ili razmjerno sniženje naknade za razdoblje od raskida do isteka.

VI. Posebni popusti i akcije

Fina zadržava pravo odobravanja popusta ili stavljanja određenih info.BIZ paketa na akcijsku prodaju.
Paketi i uvjeti akcijske prodaje bit će dostupni na https://infobiz.fina.hr pod istim uvjetima svim Naručiteljima, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina, visina popusta i sl. Fina neće primati nove Narudžbenice po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

VII. Obrada osobnih podataka

Ugovorne strane upoznate su i obvezuju se primjenjivati propise o zaštiti osobnih podataka, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka.

Fina je ovlaštena, osim za potrebe ispunjenja zakonskih obveza, odnosno obveza po Ugovoru, koristiti ili objavljivati podatke Korisnika samo temeljem pisane suglasnosti Korisnika dane u Narudžbenici.
Fina neće činiti dostupnima osobne podatke iz Narudžbenice, osim u slučajevima propisanim zakonom ili kada to pisano zahtijeva nadležni sud, upravno ili neko drugo nadležno tijelo.

Voditelj obrade osobnih podataka sadržanih u Ugovoru je Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr / info telefon 0800 0080.
Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka FINE: dpo@fina.hr.
Osobni podaci prikupljeni dokumentom „Narudžbenica za servis info.BIZ“ obrađuju se samo za potrebe provedbe Ugovora.

Fizička osoba čiji su podaci prikupljeni ovom Narudžbenicom ima pravo zatražiti pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade i podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na nju odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke. Zahtjevi u vezi s prethodnim pravima podnose se u pisanom obliku na označenim šalterima poslovnih jedinica Fine čiji popis je objavljen na web stranici: www.fina.hr.

Prigovor na obradu osobnih podataka može se podnijeti Fini na adresu e-pošte: info.biz@fina.hr odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb, azop@azop.hr, www.azop.hr, putem telefona: 00385 (0)1 4609 080, ili putem web stranice: azop@azop.hr, www.azop.hr.

VIII. Naknade štete

Fina ne odgovara za štetu koja može nastati ako se Korisnik ne pridržava Općih uvjeta. Fina ne odgovara za štete koje su posljedica više sile ili slučaja.

Fina ne odgovara za točnost, potpunost i istinitost sadržaja koji se prenosi putem servisa info.BIZ niti odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja priopćenja servisa info.BIZ. Korisnici na vlastitu odgovornost koriste podatke objavljene u servisu info.BIZ te snose odgovornost za upotrebu podataka u pravnim i poslovnim odnosima.

Fina odgovara za zaštitu osobnih podataka prikupljenih u svrhu korištenja Servisa.

U slučaju tehničkih smetnji na Servisu Fina će bez odgode obavijestiti Naručitelja. Ako Fina ne uspije otkloniti tehničke smetnje u roku od 48 sati, računajući od saznanja za tehničke smetnje, na zahtjev Naručitelja može odobriti Naručitelju umanjenje naknade za korištenje paketa iz toč. IV. Općih uvjeta razmjerno broju dana koliko su smetnje trajale ili odobriti besplatno korištenje usluge onoliko vremena koliko su smetnje trajale.

IX. Rješavanje spora

Ugovorne strane će eventualne nesuglasice riješiti sporazumom. U protivnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

X. Objava i čuvanje

Opći uvjeti i Narudžbenica (Ugovor) pohranjuju se i čuvaju 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

Fina objavljuje Opće uvjete kao i sve izmjene i dopune Općih uvjeta na internetskoj stranici: www.fina.hr.

U slučaju izmjene Općih uvjeta koji su za Korisnika nepovoljniji, Korisnik ima pravo otkazati Ugovor u roku 30 dana od dana njihove objave bez plaćanja iznosa svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora, odnosno ukoliko je naknada plaćena u cijelosti uz pravo na povrat naknade ili razmjerno sniženje naknade za razdoblje od raskida do isteka Ugovora.
Iznimno od gore navedene odredbe o stupanju na snagu izmjena i dopuna Općih uvjeta, cijene usluga naznačene u Općim uvjetima koji su bilo na snazi u vrijeme sklapanja Ugovora primjenjuju se na postojeće korisnike do isteka razdoblja obveznog trajanja Ugovora, odnosno promjene cijena usluga unutar izmjena i dopuna Općih uvjeta ne primjenjuju se na već postojeće korisnike.

XI. Završne odredbe

Fina i Naručitelj mogu sklopiti poseban ugovor o korištenju Servisa kojim će, na drugačiji način nego što je to određeno ovim Općim uvjetima, regulirati sklapanje i trajanje tog ugovora, način i rokove plaćanja po ugovoru i ostale elemente tog ugovora. U tom slučaju, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta u dijelu koji nisu suprotni odredbama posebnog ugovora.

Datum objave ovih Općih uvjeta: 16. siječnja 2020. godina