Opći uvjeti korištenja servisa Info.BIZ

I. Opće odredbe

Ovim Općim uvjetima korištenja servisa Fina Info.BIZ Financijske agencije (dalje u tekstu: Opći uvjeti) utvrđuje se način ugovaranja, uvjeti korištenja internetskog servisa Fina Info.BIZ (dalje u tekstu: Servis), naknade za korištenje Servisa, prava i obveze poslovnog subjekta, tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i građanina koji ugovara korištenje Servisa (dalje u tekstu: Naručitelj) i Financijske agencije kao pružatelja Servisa (dalje u tekstu: Fina). Pravo korištenja Servisa Naručitelj ostvaruje uz pomoć korisnika Servisa (dalje u tekstu: Korisnik). Korisnik je zaposlenik Naručitelja ili druga osoba koja po ovlaštenju Naručitelja koristi Servis, odnosno građanin koji kao Naručitelj koristi Servis u skladu s Općim uvjetima.

Na međusobne odnose Naručitelja, Korisnika i Fine koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se propisi Republike Hrvatske.

Pružatelj Servisa: Financijska agencija (Fina)
Sjedište/adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 70, Hrvatska
MBS: 080422905
OIB: 85821130368
IBAN: HR4223900011100017042 Hrvatska poštanska banka d.d.

Fina je upisana u Sudski registar
Adresa elektroničke pošte: info@fina.hr

Info telefon: 0800 0080
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 8:00 do 22:00 sata te vikendom od 8:00 do 13:00 sati.

II. Način ugovaranja Servisa

Naručitelj ugovara korištenje Servisa popunjavanjem i potpisivanjem Narudžbenice za servis Fina Info.BIZ (dalje u tekstu: Narudžbenica) ili prihvaćanjem Općih uvjeta prilikom registracije putem web aplikacije na stranici https://infobiz.fina.hr/Registration.

Narudžbenica iz prethodnog stavka može biti sastavljena na obrascu Fine: Narudžbenice za servis Fina Info.BIZ, Ponude ili na obrascu Naručitelja.

Ako je Narudžbenica sastavljena na obrascu Naručitelja iz kojeg nije razvidno da Naručitelj prihvaća Opće uvjete, Fina šalje   Opće uvjete Naručitelju elektroničkim putem (e-mailom), a Naručitelj ih je dužan prihvatiti također elektroničkim putem (e-mailom). Smatra se da je Naručitelj potpisao takvu Narudžbenicu u trenutku kada je poslao Fini elektroničkim putem suglasnost da prihvaća Opće uvjete.  

I u slučaju ugovaranja korištenja Servisa potpisivanjem Narudžbenice i u slučaju ugovaranja korištenja Servisa putem web aplikacije, potrebna je registracija Korisnika na stranici https://infobiz.fina.hr. Korisnik se može registrirati na tri načina: kao fizička osoba, pravna osoba ili pomoću FINA digitalnog certifikata. Prilikom registracije unose se traženi registracijski podaci Naručitelja i Korisnika te se na registracijsku e-poštu po završetku unosa šalje aktivacijski link uz uvjet prihvaćanja Općih uvjeta. Potvrdom na aktivacijski link Korisnik potvrđuje da je on Korisnik kreiranog računa i da jamči da je sa sadržajem Narudžbenice upoznao Naručitelja, da Naručitelj jamči da je njegov potpis na Narudžbenici njegov vlastoručni potpis te time Korisnik stječe pravo na korištenje Servisa.

Sve informacije o internetskim servisima Fine, o pristupnicama i dokumentaciji potrebnoj za izdavanje FINA poslovnog certifikata dostupne su u poslovnim jedinicama Fine ili na internetskoj stranici: www.fina.hr.

Način ugovaranja može biti:

a) Ugovaranje korištenja Servisa potpisivanjem Narudžbenice

Potpisivanjem Narudžbenice Naručitelj prihvaća Opće uvjete. Opći uvjeti sastavni su dio Narudžbenice i njezin prilog 1.. Uredno popunjena i potpisana Narudžbenica i njezin prilog predstavljaju Ugovor o usluzi korištenja Servisa (dalje u tekstu: Ugovor). Ugovor se smatra sklopljenim i obvezuje stranke od trenutka potpisivanja Narudžbenice, a primjenjuje se od dana aktivacije Servisa iz točke V. Općih uvjeta. Ugovoreno trajanje Ugovora računa se od dana početka primjene Ugovora (od dana aktivacije Servisa).

b) Ugovaranje korištenja Servisa putem web aplikacije

Naručitelj sklapa Ugovor trenutkom prihvaćanja Općih uvjeta prilikom postupka plaćanja putem web aplikacije Info.BIZ, a primjenjuje se od dana aktivacije Servisa iz točke V. Općih uvjeta. Ugovoreno trajanje Ugovora računa se od dana početka primjene Ugovora (od dana aktivacije Servisa).

III. Uvjeti korištenja Servisa, ponuđeni paketi i cijene

Korištenje Servisa ostvaruje se dodjelom korisničkog imena i lozinke i/ili upotrebom Fina digitalnog certifikata, a podrazumijeva pristup Servisu i uvid u podatke Servisa registriranim Korisnicima.

Servis omogućuje jednostavan i suvremen način pristupa informacijama o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju poduzetnika te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju. Po opsegu odnosno razini prava korištenja Servisa postoji pet različitih Info.BIZ paketa za korištenje Servisa (u daljnjem tekstu: paket):

Info.BIZ BASIC (bez naknade)
Info.BIZ EXPERT (uz naknadu)
Info.BIZ PREMIUM (uz naknadu)
Info.BIZ PREMIUM PLUS (uz naknadu).

Sadržaj paketa i cijene paketa dostupni su na https://www.fina.hr/info.biz-paketi.

Pristup paketu Info.BIZ može biti putem:

- personalizirane licence koja glasi na jednog korisnika (jedna e-mail adresa) i/ili

- IP adrese

Naručitelj uz kupljeni paket može dodatno ugovoriti kupnju sljedećih usluga:
- informacije o solventnosti, bonitetu i kreditnom rejtingu (informacije o bonitetu – BON-1 i BONPLUS)
- informacije o bonitetu inozemnih gospodarskih društava (skraćeni i puni bonitetni izvještaj)
- dodatno korištenje (dodatni slogovi kod preuzimanja podataka/rezultata, dodatni subjekti za praćenje i dodatni financijski podaci kod preuzimanja podataka).

Registrirani korisnik servisa Fina Info.BIZ koji je prihvatio Opće uvjete može dodatno ugovoriti:

- pružanje usluge uvida i praćenja podataka o pravnim propisima u Republici Hrvatskoj pristupom sadržajima Pravnog portala ingbiro.com ili drugim portalima

- pružanje usluge uvida i preuzimanja informacija o poslovnim subjektima iz Slovenije i/ili Srbije

- Mini paket – pregled do 5 poslovnih subjekata u trajanju 5 dana gdje je Naručitelju omogućen uvid u detaljan pregled informacija o poslovnom subjektu.

Opis i cijene dodatnih usluga dostupne su na https://www.fina.hr/info.biz#paketi-cijene.

Ako se Naručitelj ne pridržava Općih uvjeta Fina zadržava pravo, bez prethodne najave, ukinuti Naručitelju važenje korisničkog imena odnosno korisničkih imena/deaktivirati račun odnosno račune te raskinuti Ugovor.

Naručitelj smije koristiti Servis samo za vlastite potrebe. Daljnja distribucija i prodaja podataka iz Servisa trećim osobama nije dozvoljena. Pravne posljedice koje proizađu iz eventualne neovlaštene uporabe podataka snosit će Naručitelj koji poduzima takve neovlaštene radnje.

Naručitelj je obvezan za cijelo razdoblje Ugovora osigurati ispravnost svojih osobnih i identifikacijskih podataka, a naročito pravilno funkcioniranje e-maila i adrese za korespondenciju pisanim putem. Posljedice za neispravne podatke o kojima Naručitelj nije obavijestio Finu snosit će sam Naručitelj pri čemu se smatra da je e-mail poruka odnosno pismeno uredno dostavljeno od strane Fine trenutkom slanja na poznatu e-mail adresu odnosno poštansku adresu koju je Naručitelj naveo u Narudžbenici odnosno Servisu.

Fina nije obvezna platiti naknadu štete zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (viša sila).

IV. Uvjeti plaćanja Fina Info.BIZ servisa

Kada kupnju paketa i/ili dodatnih usluga iz točke III. ovih Općih uvjeta ostvaruje potpisivanjem Narudžbenice, naknadu za korištenje paketa Naručitelj može platiti bezgotovinski na tri načina:
- unaprijed (avansno) - jednokratno
- jednokratno po ispostavljenom računu u roku od maksimalno 30 dana
- na 12 rata po ispostavljenim računima.

Plaćanje unaprijed (avansno) – jednokratno podrazumijeva da klijent u roku 90 dana od dana potpisa Narudžbenice odnosno izdane Ponude putem web aplikacije Info.BIZ izvrši uplatu prema podacima navedenim u samoj Narudžbenici/Ponudi, a aktivacija usluge je 2 radna dana od datuma uplate na transakcijski račun Fine.

Kada kupnju paketa i/ili dodatnih usluga iz točke III. ovih Općih uvjeta ostvaruje putem web aplikacije Info.BIZ, Naručitelj na temelju izdane Ponude za odabrani paket ima mogućnost kartičnog ili bezgotovinskog plaćanja unaprijed (avansno) - jednokratno.

Plaćanje je moguće izvršiti platnim karticama:
- Visa®,
- Mastercard®,
- Maestro®.

Za zadavanje kartičnog plaćanja koriste se usluge Internet Payment Gateway (IPG) sustava treće strane za sigurno procesiranje platnih transakcija putem Interneta, osiguravajući na taj način potpunu tajnost i zaštitu osjetljivih kartičnih podataka i osobnih podataka korisnika.

Pružatelj navedenih usluga obvezan je biti sukladan sa svim važećim, a potrebnim sigurnosnim standardima kartičnih shema plaćanja i pravilima kartičnih kuća te sa svim važećim, a relevantnim propisima i aktima Europske unije i Republike Hrvatske.

Sigurna komunikacija putem Interneta omogućena je korištenjem Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) kriptografskih protokola.

Pružatelj IPG usluge je ugovornim odredbama obvezan obavljati procesiranje transakcija sukladno propisima sigurnosnog standarda industrije platnih kartica Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Dodatna zaštita provođenja transakcija na Internetu osigurana je 3–D Secure programima koji omogućuju potvrdu identiteta korisnika kartice izdavatelju iste.

V. Aktivacija Servisa

Ako je korištenje Servisa ugovoreno potpisivanjem Narudžbenice, uz avansno plaćanje - aktivacija Servisa (omogućavanje Naručitelju da koristi Servis) moguća je u roku od 2 radna dana od datuma izvršenog avansnog plaćanja ili na datum početka korištenja Servisa koji je naveden na Narudžbenici uz uvjet da se Naručitelj registrirao na Servis.

Ako je korištenje Servisa ugovoreno potpisivanjem Narudžbenice, uz jednokratno plaćanje ili uz plaćanje na 12 mjesečnih rata po ispostavljenom računu, Servis se aktivira na datum početka korištenja Servisa koji je naveden na Narudžbenici uz uvjet da se Naručitelj registrirao na Servis.

Ako je korištenje Servisa ugovoreno putem web aplikacije, Servis se aktivira u roku od 2 radna dana od datuma izvršenog avansnog plaćanja uz uvjet da se Naručitelj registrirao na Servis.

VI. Obveza izvješćivanja o promjenama

Upit za kupnju većeg broja paketa, posebne uvjete prodaje, reklamacije na korištenje Servisa ili isporučeni račun, obavijesti o prestanku Ugovora, o svim promjenama tvrtke/naziva/imena, sjedišta, adrese, osobe ovlaštene za zastupanje Naručitelja i ostalih bitnih podataka za korištenje Servisa, Naručitelj dostavlja na adresu e-pošte: prodaja@fina.hr. Fina će potvrditi primitak takve obavijesti odnosno reklamacije odmah, a odgovoriti na zaprimljenu obavijest odnosno reklamaciju najkasnije u roku 15 dana od dana njenog zaprimanja.

VII. Trajanje i prestanak Ugovora

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od jedne godine.

U slučaju neispunjenja ili djelomičnog ispunjenja ugovornih odredbi, druga strana zadržava pravo raskinuti Ugovor i prije proteka roka na koji je sklopljen, a o čemu se dužna pismeno očitovati. U tom slučaju Ugovor se smatra raskinutim danom primitka pismenog očitovanja.

Ako Naručitelj u roku od 14 dana od datuma aktiviranja Servisa dostavi obavijest Fini na adresu elektroničke pošte: prodaja@fina.hr da ne želi koristiti Servis, Ugovor se smatra raskinutim i Fina će Naručitelju onemogućiti korištenje Servisa, bez obveze Naručitelja za plaćanjem naknade prema Narudžbenici. U slučaju da je Naručitelj već izvršio plaćanje, Fina će izvršiti povrat novčanih sredstava na transakcijski račun s kojeg je uplata zaprimljena.

VIII. Posebni popusti i akcije

Fina zadržava pravo odobravanja popusta ili stavljanja određenih Info.BIZ paketa na akcijsku prodaju.

Paketi i uvjeti akcijske prodaje bit će dostupni na https://infobiz.fina.hr pod istim uvjetima svim Naručiteljima, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina, visina popusta i sl. Fina neće primati nove Narudžbenice po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

IX. Obrada osobnih podataka

Fina je ovlaštena, osim za potrebe ispunjenja zakonskih obveza odnosno obveza po Ugovoru, koristiti ili objavljivati podatke Naručitelja/Korisnika samo temeljem pisane suglasnosti Naručitelja/Korisnika dane u Narudžbenici.

Fina neće činiti dostupnima osobne podatke iz Narudžbenice, osim u slučajevima propisanim zakonom ili kada to pisano zahtijeva nadležni sud, upravno ili neko drugo nadležno tijelo.

Voditelj obrade osobnih podataka sadržanih u Ugovoru je Fina, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr / info telefon 0800 0080.

Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: dpo@fina.hr.

Osobni podaci prikupljeni Narudžbenicom obrađuju se za potrebe provedbe Ugovora i u marketinške svrhe ako je Naručitelj/Korisnik dao privolu.

Osobne podatke Naručitelja/Korisnika Fina će čuvati 11 godina nakon prestanka Ugovora/Narudžbenice.
Obnova privole za korištenje osobnih podataka Naručitelja/Korisnika navedenih u Narudžbenici provesti će se u roku od 2 godine od dana potpisivanja iste, a prilikom svakog kontakta u marketinške svrhe Korisniku će biti omogućeno povlačenje privole. U slučaju povlačenja privole Fina neće iste koristiti u marketinške svrhe.

Pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka Naručitelja/Korisnika radi točnosti podataka ili povlačenje privole za konkretnu uslugu za koju se ostvaruje pravo, Naručitelj/Korisnik može ostvariti slanjem pisanog zahtjeva na e-poštu: privole@fina.hr.

Prigovor na obradu osobnih podataka može se podnijeti Fini u pisanom obliku na adresu e-pošte: dpo@fina.hr odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, e-pošta: azop@azop.hr, ili putem web stranice: https://www.azop.hr.

X. Odgovornost za štetu

Naručitelj odgovara za sve radnje koje poduzima Korisnik od trenutka sklapanja Ugovora.

Fina ne odgovara za štetu koja može nastati ako se Naručitelj ne pridržava Općih uvjeta. Fina ne odgovara za štete koje su posljedica više sile ili slučaja.

Fina ne odgovara za točnost, potpunost i istinitost sadržaja koji se prenosi putem Servisa niti odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Naručitelju ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja priopćenja Servisa. Naručitelj na vlastitu odgovornost koristi podatke objavljene u Servisu te snosi odgovornost za upotrebu podataka u pravnim i poslovnim odnosima.

Fina odgovara za zaštitu osobnih podataka prikupljenih u svrhu korištenja Servisa.

U slučaju tehničkih smetnji na Servisu Fina će bez odgode obavijestiti Naručitelja. Ako Fina ne uspije otkloniti tehničke smetnje u roku od 48 sati, računajući od saznanja za tehničke smetnje, na zahtjev Naručitelja može odobriti Naručitelju umanjenje naknade za korištenje paketa i/ili dodatnih usluga iz točke III. ovih Općih uvjeta razmjerno broju dana koliko su smetnje trajale ili odobriti besplatno korištenje usluge onoliko vremena koliko su smetnje trajale.

XI. Nadležnost u slučaju spora

Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Fina i Naručitelj će primarno pokušati riješiti izvansudski. Ako, međutim, ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na navedeni način, mjesno je nadležan sud prema sjedištu odnosno prebivalištu Naručitelja.

XII. Objava i čuvanje Općih uvjeta

Fina objavljuje Opće uvjete kao i sve izmjene i dopune Općih uvjeta na internetskoj stranici: https://www.fina.hr.

Opći uvjeti i Narudžbenica (Ugovor), uključujući i suglasnost Naručitelja da prihvaća Opće uvjete (suglasnost iz toč. II. st. 3. ovih Općih uvjeta), pohranjuju se i čuvaju 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

XIII. Izmjene i dopune Općih uvjeta

Izmjene i dopune Općih uvjeta ne primjenjuju se na sklopljene Ugovore.

Iznimno, ako se izmjene i dopune Općih uvjeta imaju primijeniti na već sklopljene Ugovore, Fina će o tome odmah elektroničkim putem obavijestiti Naručitelja. Smatrat će se da je Naručitelj pristao na izmjene i/ili dopune Općih uvjeta ako u roku od 8 dana od dana kada su izmjene i/ili dopune Općih uvjeta objavljene na Internet stranici Fine, Fina ne primi obavijest Naručitelja da ne pristaje na izmjene i/ili dopune Općih uvjeta.

Ako Naručitelj u roku od 8 dana od izmjene i dopune Općih uvjeta obavijesti Finu na adresu elektroničke pošte: prodaja@fina.hr  da ne pristaje na izmjene i dopune Općih uvjeta, Ugovor se smatra raskinutim s danom primitka takve obavijesti, a Naručitelj ima pravo na povrat naknade za korištenje Servisa u razmjernom dijelu za razdoblje od raskida Ugovora do roka na koji je Ugovor sklopljen.

XIV. Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti primjenju se od 26. travnja 2024. godine.